MHSET LIFE SCIENCE(LS) Result


IFAS believes in creating milestones in MH SET Life Sciences results by providing the aspirants much needed platform to learn and ace the race of MH SET.

At IFAS, we believe in creating toppers of MH SET Life Sciences through our structured and systematic courses and provide the right guidance to crack MH SET exam. Helping aspirants chase their dreams.......

SET Life Sciences : December-2020

SET 2020
SHIVSHANKAR KORE
327621
SET 2020
SHAHAJI PALASKAR
327971
SET 2020
AMOL ATAK
405159
SET 2020
KHOMESH LANJEWAR
327051
SET 2020
BHARAT PANDE
327977
SET 2020
SHIVAJI BAGAL
396098
SET 2020
JOHN GEORGE
405301
SET 2020
JYOTI RANDHAWANE
350021
SET 2020
NIKITA LOKHANDE
327696
SET 2020
RUPALI SHINDE
307332
SET 2020
KISHOR ASABE
326771
SET 2020
BALASAHEB KALE
350613
SET 2020
SANKET MANE
327757
SET 2020
SHUBHAM MESHRAM
401020
SET 2020
SUNIL KADAM
327457
SET 2020
VISHNU KAKADE
327474
SET 2020
ROHIDAS PAWARA
355779
SET 2020
AKSHAY GULVE
327276
SET 2020
PRADNYA SHELAR
328413
SET 2020
APEKSHA GADEKAR
405275
SET 2020
AVINASH PUROHIT
326125
SET 2020
SHITAL TODKAR
341837
SET 2020
NEHA SARANG
326243
SET 2020
VIJAYATA JAGTAP
325269
SET 2020
AARZOOZABIN QAZI
355183
SET 2020
RACHANA
BAMB
324623
SET 2020
MAHESH SHINDE
326375
SET 2020
KIRAN TAKALE
326502
SET 2020
SHAHEEN SHAIKH
307284
SET 2020
GEETA ZALMI
390550
SET 2020
KHANDU MASUL
325695
SET 2020
GURUPRASAD MAVLANKAR
325696
SET 2020
NUTUN MAGAR
362080
SET 2020
NUTUN MAGAR
325617
SET 2020
MEGHA KUDTARKAR
327628
SET 2020
NEHA HATWAR
327297
SET 2020
MAHESH JADHAV
390650
SET 2020
SHITAL DOIJAD
399434
SET 2020
SWAPNIL RAUT
326178
SET 2020
AISHWARYA MHETRE
325713
SET 2020
GIRISH CHAUDHARI
326975
SET 2020
KOMAL BARHATE
306698
SET 2020
NARAYAN BHISE
371250
SET 2020
PALLAVI SHETFALKAR
342707
SET 2020
ANURADHA SHINDE
342714
SET 2020
KIRAN
MALVE
306781
SET 2020
SUJATA DEVKAR
396176
SET 2020
VAISHALI PATIL
342581
SET 2020
SHWETA TELI
396573
SET 2020
KIRTI LAKHAN
306730
SET 2020
NAFISA TADVI
355832
SET 2020
RITIKA LALWANI
386528
SET 2020
PRIYANKA MALI
342349
SET 2020
CHETAN CHIVATE
342001
SET 2020
ANJALI ROYALAWAR
371854
SET 2020
CHETAN
BAWANE
378754
SET 2020
SUNIL SHIRSATH
410325
SET 2020
NILAM KHOMANE
327589
SET 2020
RAHUL SINHA
379567
SET 2020
SHIVANI GOHANE
327244
SET 2020
KIRAN SONAWANE
328527
SET 2020
SUNIL JADHAV
371490
SET 2020
SAGAR GATKAL
350914
SET 2020
MAHESH GORE
405317
SET 2020
URMI PATEL
305769
SET 2020
ARUNKUMAR JADHAV
371473
SET 2020
MADHURIMA KOLKAR
327613
SET 2020
PARIMAL GAIDHANE
384466
SET 2020
SHARAD DANDEKAR
405232
SET 2020
OMKAR
ZADE
328752
SET 2020
KARUNA BIRJE
341972
SET 2020
PRARTHANA PATEL
363180
SET 2020
TRUPTI PATIL
328067
SET 2020
SACHIN MAPARI
327773
SET 2020
PRIYANKA BANKAR
326822
SET 2020
PRIYANKA JADHAV
327354
SET 2020
SHIRATUL HASAN SHAIKH
728386
SET 2020
MITALI PRADHAN
308491
SET 2020
VAISHNAVI NAGTHANE
371721
SET 2020
RAHUL
BABAR
341913
SET 2020
RUPALI PANDIT
390746
SET 2020
ARUN RATHOD
328232
SET 2020
TRUPTI BARVE
405185
SET 2020
NISHA LADKAT
327670
SET 2020
PRADNYA ZAMBARE
342828
SET 2020
VIVEK
THAWARE
372007
SET 2020
RAVI CHOUDHARY
327018
SET 2020
SACHIN CHAVAN
341994
SET 2020
SUBODH SALUNKE
307214
SET 2020
VEENATAI DONGARE
307871
SET 2020
VITTHAL PAWDE
371779
SET 2020
BABASAHEB PEHERE
371779